Hur skall äganderätten skyddas?

Hur skall äganderätten skyddas?

  • Egendomsskydd ska i första hand garanteras i svensk rätt. Europakonventionen och EG-rätten ger ett extra skydd.
  • Den privata äganderätten ska bli en fullvärdig medborgerlig rättighet i regeringsformen. Den ska ingå bland fri- och rättigheterna i första ledet.
  • Huvudprincipen ska vara att full ersättning utgår vid intrång i äganderätten.
  • Alla slag av egendom ska skyddas på ett likvärdigt sätt.
  • Reglerna i 2:12 RF om allmänna begränsningar och om särskilt uppskovsförfarande för intrång i skyddade fri- och rättigheter ska göras tillämpliga även på intrång i äganderätten.
  • Äganderätten innebär inte rätt att skada miljön. Inskränkningar i ägarens befogenheter får dock inte gå utöver vad som verkligen krävs för miljön.
  • Inskränkningar ska inte tillåtas ske genom tekniska grepp som införande av tillståndstvång för pågående verksamheter.
  • Samtliga skatter som riktas mot ägande måste avskaffas.
  • Det är viktigt att även utveckla grundlagsskyddet för immateriella rättigheter och för näringsfrihet. Olika lagtekniska lösningar är nödvändiga men en viss likformighet bör kunna uppnås.
  • Alla fri- och rättigheter ska stärkas genom att domstolars och förvaltningsmyndigheters prövning av författningars grundlagsenlighet görs fullvärdig.

 

Du är här: Home Våra frågor Hur skall äganderätten skyddas?